Gift eller sambo

Att vara sambo liknar äktenskapet men lagen ger inte de som är sambo motsvarande rättsliga skydd som äkta makar. Sambolagen behandlar enbart den gemensamma bostaden och bohag.

Några markanta skillnader:

ATT VARA GIFT
I ett äktenskap är båda makarna skyldiga att bidra till familjens underhåll, allt efter var och ens förmåga. Till familjens underhåll räknar man det som behövs för den gemensamma hushållningen, för barnens fostran samt vad varje make/maka behöver för sin personliga del.

ATT VARA SAMBO
– sambor har ingen underhållsskyldighet gentemot varandra
– sambor ärver inte varandra även om gemensamma barn finns
– sambor är inte automatiskt förmånstagare till varandras livförsäkringar

Giftorätt
Enligt lagen har en make/maka rätt till lika delning av den andres egendom vid bodelning, så kallad giftorätt. Det spelar ingen roll om maken ägde egendomen vid äktenskapets start eller erhållit/förskaffat det under äktenskapets gång. Egendom kan dock genom till exempel gåva, testamente eller äktenskapsförord vara enskild egendom.

Äktenskapsförord
Om man vill gardera sig för risken att tingas till att dela p?allt vid en skilsmässa bör man skriva ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord måste registreras vid tingsrätten och där kan makarna bestämma om någon egendom ska vara giftorättsgods eller enskild egendom. Denna förteckning kan d?t.ex ta upp att sommarstället och bilen skall vara enskild egendom för honom och att villan skall vara enskild egendom för henne. Det finns också möjlighet att helt ta bort giftorätten, dvs att göra allt till enskild egendom som inte bodelas vid en skilsmässa.

Tillgångar och skulder
Även i ett äktenskap är makarna tv?ekonomiskt självständiga individer. Äktenskapet medför inte att man får direkt del i varandras tillgångar och skulder. Var och en ansvarar för sina egna skulder med sina egna tillgångar under äktenskapets gång. Det är först när äktenskapet löses upp genom skilsmässa eller dödsfall, eller om den ena maken begär bodelning under äktenskapet, som giftorätten realiseras.

Skatt
Vid förmögenhetstaxeringen sambeskattas makar (och sambor med gemensamma barn) fortfarande. Detta innebär att man lägger ihop båda parternas förmögenhet men även barns förmögenhet. Överstiger den gemensamma förmögenheten 2 miljoner kronor måste ni betala förmögenhetsskatt. Motsvarande för sambor utan gemensamma barn är 1,5 miljon vardera. Till förmögenhet räknas taxeringsvärdet på hus och sommarstuga, värdet på bild, husvagn etc, samtliga likvider på bankkonton och 80 procent av värdet på de flesta aktier och fonder.

Fastighetsskattens 5 % begränsningsregel ger en del medborgare skattereduktion. Denna reduktion gäller en fastighet. Om ett par träffas som äger var sin fastighet kan de på var sitt håll åtnjuta denna skattereduktion, men vid giftermål så får de enbart tillgodoräkna sig reduktion på en av fastigheterna. Det kan i vissa fall, om t.ex den ena äger en villa i Stockholm, Göteborg eller Malmö (storstadsregionerna) och den andra en skärgårdsfastighet leda till ökade levnadskostnader på flera 10 000-tals kronor årligen.

Regeringen har även funderingar p?liknande begränsningsregler på förmögenhetsskatten som om de utformas p?samma sätt också riskerar att i vissa extrema fall bli mycket kostsam kärlek.

På just området skatter och arv så är reglerna ej helt enkla utan därför råder vi er att kontakta någon sakkunnig, t.ex skatteupplysningen har kostnadsfri information om gällande regelverk.

Arvsrätt
Makar som är barnlösa eller endast har gemensamma barn ärver varandra. Barnen får vänta på sin rätt till arvet till dess båda föräldrarna är borta. Detta gäller även om egendomen är enskild egendom. Vill man inte ha det så ska man skriva ett testamente.